Články a recenzie


Veronika Rácová: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

28. apríl 2013

Veronika Rácová: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

Od ódy k elégii. Rovinsko, juhozápad. Smrť matky

I. NIEKOĽKO ASPEKTOV PONOVEMBROVEJ TVORBY I. ŠTRPKU
Tvorba básnika Ivana Štrpku, jedného z trojice Osamelých bežcov (spolu s P. Repkom a I. Laučíkom), má niekoľko zásadných polôh: filozoficko-analytickú, ironicko-demýtizačnú a zážitkovo-spomienkovú, ktoré sa neraz vzájomne prelínajú. V autorovej ponovembrovej tvorbe, na ktorú sa v tomto texte zameriavam, sa dominantnou stáva najmä prvá z nich. Básne z tohto obdobia majú mnoho styčných bodov a prienikov s témami tvoriacimi hlavnú líniu Štrpkových esejí; zamýšľa sa v nich nad pohybom a prúdením spoločenskej reality transformovanej zo socialistickej na demokratickú, čo so sebou zákonite prináša okrem pozitív aj obmedzenia, negatíva a riziká iného druhu. viac

Rozmýšľa, či chce lode potápať, alebo stavať

25. marec 2013

Rozmýšľa, či chce lode potápať, alebo stavať

Mária Ferenčuhová
Ohrozený druh

Výber témy v najnovšej básnickej zbierke Márie Ferenčuhovej fascinuje splývaním súkromného s osudmi celej planéty. viac


Angažovanosť sa nenosí, ale žije

20. január 2013

Angažovanosť sa nenosí, ale žije

Mária Ferenčuhová
Ohrozený druh

Tvorba Márie Ferenčuhovej predstavuje už niekoľko rokov jeden z najvýraznejších hlasov našej poézie. viac

Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie

15. december 2012

Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie

Ján Gavura
Vydalo Literárne informačné centrum
rok vydania: 2012

Antológia súčasnej slovenskej poézie Päť x päť je prezentáciou diel autorov, ktorí sa stali vitálnou súčasťou básnickej scény po roku 1989. viac


Michal Habaj: Poézia je najradikálnejší čin

15. december 2012

Michal Habaj: Poézia je najradikálnejší čin

Autorom víťaznej knihy tohtoročnej ankety Pravdy Kniha roka je básnik. Michal Habaj debutoval pred 13 rokmi, medzitým publikoval pod menom Anna Snegina. Z literárnej postavy Sergeja Jesenina vytvoril záhadné zosobnenie poézie samotnej. Tento rok sa vrátil k svojmu menu, aby ho použil aj ako názov novej zbierky poézie. Funkčné gesto básnika vyvolalo zvedavosť, prúd bytostnej poézie – obdiv. viac

V ankete Pravdy Kniha roka zvíťazili Habaj a Houellebeck

12. december 2012

V ankete Pravdy Kniha roka zvíťazili Habaj a Houellebeck

Je to prekvapenie. Kto by ešte včera predpokladal, že v našich končinách zvíťazí v literárnej ankete zbierka básní? Michal Habaj, ktorý len pred pár týždňami predstavil publiku svoju novú zbierku, stihol osloviť väčšinu z tých, čo knihu otvorili a začítali sa. Azda aj preto, že tu ide o „básnický experiment nie s textom, ale so životom“, poznamenala poetka Mila Haugová. viac


Plant Room - jas vedenia a hĺbka citu

2. máj 2012

Plant Room - jas vedenia a hĺbka citu

Ostatné zbierky Mily Haugovej sa vyznačujú priezračnejšou poetikou a menej experimentujúcim jazykom. Platí to v porovnaní s časťou jej tvorby spred knižky Terče. V kontexte slovenskej poézie, tobôž písanej ženami, totiž ide zakaždým o vývinovo produktívnu, až subverzívnu tvorbu. V novej knihe sa navyše opätovne vynára i komplikovanejšie "seba/vnášanie" do textu. viac

Ohrozený druh - Mária Ferenčuhová

24. apríl 2012

Ohrozený druh - Mária Ferenčuhová

Hoci v jazykových príručkách by sme adjektíva neistý a ohrozený našli označené ako synonymá, v poézii Márie Ferenčuhovej môžeme medzi nimi cítiť určitý významový posun. Princíp neistoty, ktorý v predošlej básnickej zbierke denotoval akýsi nepokoj, neurčitosť, prerástol v aktuálnej knihe až do pocitu existenčného ohrozenia ľudského druhu. Štyri časti zbierky Ohrozený druh (Ars Poetica 2012) spolu navzájom korešpondujú, spájajú ich motívy cestovania a pozorovania, ktoré poskytujú ženskému lyrickému subjektu príležitosť na sebareflexiu či reflexiu okolitého sveta. Motiváciou na začatie cesty je pre ňu vedomie vlastnej stagnácie, pripútanosti k jednému miestu, ale aj nefungujúca komunikácia v partnerskom vzťahu. Jej cieľom však nie je útek, ale naopak, návrat k sebe samej. viac


liminal: Na hraně tištěného

24. apríl 2012

liminal: Na hraně tištěného

liminal (Ars Poetica, 2012)
Text: Zuzana Husárová
Vizuál: Amalia Roxana Filip

V poezii nejméně od Mallarmého Vrhu kostek (napsán 1897, vyšel 1914), který předznamenal konkrétní poezii nebo hypertext, platí, že tištěný text lze pojmout nejen z hlediska informace lingvistické, ale že součástí významu se stává i jeho vizuální rozměr. Slovo „rozměr“ je na místě už jen proto, že Mallarmého konstelace veršů různého stylu a velikosti písma dost možná mohla být pokusem o transcendenci stránky a naznačení trojrozměrnosti textové plochy. Vrh kostek inspiroval remixy Marcela Broodthaerse, Guida Molinariho, Michalise Pichlera či Erica Zboyi, posledně zmíněný převedl text do 3D ježků za pomoci počítačového algoritmu. viac

Verše okresané na kosť

26. marec 2011

Verše okresané na kosť

Derek Rebro
Okamih pred dopadom

Autor sa kriticky venuje mnohým autorkám a inšpiruje sa feministickým myslením. Tieto východiská sa premietli i do jeho debutu, čo je viac než zaujímavé: tobôž v prípade muža. Básne si vyžadujú stíšené čítanie: je im vlastné napätie, pocit konečnosti a permanentnej zmeny („vpred znamená úbytok / pierko sa napíja / oťažieva“). Odkazujú na tvorbu E. Farkašovej („rozčesnutosť bytia“), M. Haugovej (motív srny), N. Ružičkovej („obsesívna autopsia“), S. Plath („spovednosť“) a iných. viac


Review: Six Slovak Poets, ed. Igor Hochel

17. február 2011

Review: Six Slovak Poets, ed. Igor Hochel

It is now more than twenty years since the ground shifted under people's feet in Eastern Europe and the tremors continue to be felt, not least in the literary culture of the smaller language communities. No publisher has been more scrupulous in giving a translated voice to these minority literatures than Arc, who have recently added three titles to an already substantial list. (Článok je dostupný len v angličtine.) viac

Verše, ktoré klamú rukou – našťastie

19. október 2010

Verše, ktoré klamú rukou – našťastie

Veronika Šramatayová
untitled

Šramatyovej debut predstavuje kvalitnú stopu ďalšej z „ANestetických" poetiek (Ružičková, Kucbelová, Ferenčuhová, Somolayová), ktoré tvoria tú produktívnu – umelecky aj rodovo – časť slovenskej poézie. Básne výtvarníčky Veroniky Šramatyovej sa vyznačujú ambivalenciami. Hrdinka sa pokúša určiť a uchopiť seba, vzťahy aj autentickosť jednotlivín, no sizyfovsky odkrýva nánosy individuálnych a kolektívnych histórii s vedomím, že ich jadro je prekryté clonou „osobných čŕt" a nadosobných diskurzov. viac


Anna Snegina: Básne z pozostalosti

9. jún 2010

Anna Snegina: Básne z pozostalosti

Básne (ne)známej poetky ruského pôvodu zo(seba)stavil slovenský poet a literárny vedec Michal Habaj. Rovnako ako v jeho tvorbe, aj v prípade týchto veršov máme k dispozícii prevažne rodovo stereotypné zobrazovanie „ženskosti“: romantickej, pasívnej, eroticky skôr odovzdanej a diktujúco príťažlivej, no pokiaľ ide o motivicko-tematickú rovinu, nájdu sa nielen rodovo vďačné, ale aj komplexnejšie miesta: „Chvíľu snehová vločka / chvíľu požiar som“ (s. 76).

viac

Six Slovak Poets

17. február 2010

Six Slovak Poets

ed. Igor Hochel
tranlations John Minahane
Arc Publications, 2010

Six Slovak Poets (Ján Buzássy, Mila Haugová, Kamil Peteraj, Daniel Hevier, Peter Repka, Ivan Štrpka) is the sixth volume in a series of bilingual anthologies of contemporary verse from Europe and beyond and features the work of poets of an older generation who started publishing in the 1960s.

viac