Články a recenzie


Analýza jedného ľúbostného vzťahu

10. december 2009

Analýza jedného ľúbostného vzťahu

Martin Solotruk sa v roku 2007 čitateľom pripomenul hneď dvomi básnickými zbierkami, Planktón gravitácie a Lovestory agens a paciens (obe Ars poetica, Bratislava 2007), ktoré nesú stopy nezameniteľného autorského rukopisu, predsa však sú v čomsi odlišné. Kým v prvej z nich je významotvorné centrum pohyblivé a medzi jednotlivými synapsiami významov tak prichádza nezriedka ku skratom, čím sa znemožňuje rozpoznanie predmetu popisovaného, ktorý sa stáva neuchopiteľným, vo svojej druhej zbierke sa autor nenechal natoľko uniesť vlastným intelektom, je percepčne prístupnejší, a to najmä vďaka tomu, že jeho text, hoci stále dynamický, zaznamenáva zvýšenejšiu koncentráciu pozornosti na lyrický subjekt a tematické podložie, ktorým je partnerský vzťah. viac

Transfigurácia kŕdľov, flashové zrkadlenia

10. december 2009

Transfigurácia kŕdľov, flashové zrkadlenia

Martin Solotruk vo svojej tretej knihe završuje mnohé tendencie, prítomné v jeho poézii už od debutu a dovádza ich nielen do dôsledkov, ale aj do krajnosti. Už v debute Tiché vojny (1997) bola prítomná enormná koncentrácia na detaily, ako aj zmysel pre dôsledné rozlišovanie jemných abstraktných nuáns. Solotruk si vystaval svet ako ihrisko rozmanitostí, pričom vnímanie každej z nich pomaly a dôkladne rozkladal na pôvodné zložky, sekvencie. Analyzoval, pluralizoval, ozmyselňoval: mnohosť jeho tvorivých zásahov rástla exponenciálnym radom. Medzi vzniknutými recepčnými fragmentmi už vtedy pulzoval len veľmi krehký potenciálny vzťah, často na prahu vnímateľnosti. Opieral sa o predstavu jednoty a vzájomnej prepojenosti všetkých javov, ktorých miera zásadnosti sa v Solotrukovej poézii postupne ešte zvyšovala. viac


Pancier, ktorý dýcha

10. november 2009

Pancier, ktorý dýcha

Tomasz Rózycki
Protivietor

Výber z poézie Tomasza Różyckeho rozširuje zástup súčasných poľských básnikov, ktorých nám už dlhšie sprostredkúvajú vydavateľstvá Ars Poetica a Drewo a srd. Autori z okruhu poľského časopisu Brulion (do slovenčiny sú preložení napr. M. Baran, M. Swietlicki a J. Podsiadło) – samozrejme, s individuálnymi odchýlkami v poetike aj motivicko-tematickej rovine – naoko priamočiaro až prozaicky, často s prímesou (seba)irónie a cynizmu, chvíľami funkčne vulgárne reflektujú (nielen politickú) realitu a každodennosť, z ktorej sa v ich ponímaní vytráca autentickosť. viac

Tak čo? Môže cit vystúpiť z tela?

30. apríl 2009

Tak čo? Môže cit vystúpiť z tela?

Martin Solotruk
Lovestory: Agens a paciens

Martin Solotruk si od svojej prvej zbierky kladie na svoje písanie - a na nás pri čítaní tie najvyššie nároky. Celkom málinko, ale nie veľmi je voľnejšia jeho ars poetica v Lovestory: Agens a paciens. Zdanlivo pomôžu názvy básní, ale zase sa celkom tak netešme ľahkému dešifrovaniu pomocou kľúča nadpisu: znovu je to akosi inak. viac


Noví európski básnici

15. december 2008

Noví európski básnici

Editori: Wayne Miller a Kevin Prufer
Graywolf Press, 2008

Významná antológia Noví európski básnici (New European Poets) predstavuje diela básnikov z celej Európy. Pri jej koncipovaní editori Wayne Miller a Kevin Prufer poverili dvadsaťštyri regionálnych editorov, aby vybrali 270 básnikov, ktorých diela po prvý raz vyšli po roku 1970. Títo básnici zastupujú každú krajinu Európy, pričom pri mnohých z nich ide v tomto prípade o ich prvé vydanie v angličtine alebo v Spojených štátoch. Výsledná antológia je zbierkou toho najlepšieho z pera novej generácie básnikov, ktorá sa objavila po Paulovi Celanovi, Anne Achmatovej, Federicovi Garcíovi Lorcovi, Eugeniovi Montalem, a Czeslawovi Miloszovi. viac

V celej kráse ďalekonosnej trajektórie

22. november 2008

V celej kráse ďalekonosnej trajektórie

Martin Solotruk
Lovestory: Agens a paciens

Určite ste si všimli v roku vydania dva dátumy 2007/2008 – to platí, lebo kniha avizovaná na rok 2007 vyšla v tomto roku, píšem ich preto, aby čitatelia nemali dojem, že sa prezentuje niečo z minulého roku, hoci, podotýkam, dobrá poézia je bezčasová. viac


Putovanie po čiarach života

30. október 2008

Putovanie po čiarach života

Piotr Sommer
Lyrický činiteľ a iné básne

Výber z poézie Piotra Sommera je ďalšou „slovanskou" knižkou vydavateľstva Ars Poetica, ktoré nám pravidelne sprostredkúva pre nás anonymné verše inde osvedčených mien európskej poézie.

viac

Približovanie, vzďaľovanie

18. október 2008

Približovanie, vzďaľovanie

Martin Solotruk
Lovestory: Agens a paciens

Solotrukove básne sú „poskladané" tak, aby si z nich čitateľ aj pri druhom či ďalšom čítaní mal čo vybrať, čo prijať, ale aj čo odmietnuť.

viac


Čitateľské pokusy II

22. september 2008

Čitateľské pokusy II

Mila Haugová
Biele rukopisy

Čítať, ako všetci vieme a naučili sme sa v praxi, možno mnohorako. Povrchne, hlboko, pomaly, rýchlo, oddane, s odporom, atď.

viac

Zabúdanie, ubúdanie, navždy

22. september 2008

Zabúdanie, ubúdanie, navždy

Mila Haugová
Biele rukopisy

Recenziu na predošlú Haugovej zbierku som ukončil výrokom, že na jej textovú budúcnosť sa môžeme ešte stále tešiť. S radosťou konštatujem, že kvalita ostatnej autorkinej zbierky tento výrok potvrdila.

viac


Tomasz Rózycki: Protivietor

22. september 2008

Tomasz Rózycki: Protivietor

Tomasz Różycki
Protivietor

Už na prvý pohľad vidno, že Różycki je autorom poézie, ktorá sa, ako sa vraví, sa kryje so životom. viac

Vyrvať slovo mlčaniu

22. september 2008

Vyrvať slovo mlčaniu

Peter Huchel
Zrátané dni

S menom nemeckého básnika Petra Huchela som sa prvý raz stretol ako vysokoškolák, keď Světová literatura roku 1956 alebo 1957 priniesla jeho cyklus Dvanást nocí v preklade Ludvíka Kunderu.

viac


Čas prítomný všetkými rýchlosťami

18. september 2008

Čas prítomný všetkými rýchlosťami

Mila Haugová
Biele rukopisy

Zdá sa, akoby v tvorbe Mily Haugovej práve nastal istý paradox: čím väčšmi a hlbšie sa otvára sama do seba, sama v sebe, tým otvorenejšou sa stáva aj pre čitateľa a nemožno poprieť, že táto jej tvár, cudná i vyzývavá zároveň, je preňho čoraz zaujímavejšia.

viac

Rozpriestranená túžba po poznaní

22. august 2008

Rozpriestranená túžba po poznaní

Anni Sumari
Priezračná červená

Výber z poézie fínskej poetky Sumari je knihou, ktorá by nemala zapadnúť v knižnici prachom. viac