Pohyb v každom slove

Pohyb v každom slove

Ľubica Somolayová
Prižmúrenými očami

Každý básnický debut vyvoláva v či­tateľskom a kritickom povedomí pri­rodzenú zvedavosť.

Výnimkou nie je ani prvá zbierka Ľubice Somolayovej (1979) Jej titul Prižmúrenými očami evokuje skôr stav snívania či subjektív­neho pretvárania skutočnosti, autorka však programovo preferuje „realistickú predstavu priestoru".

Knižka obsahuje 19 voľne zoradených básní a zaujme už svojou obálkou s or­namentálnymi motívmi ruže a obopí­najúceho rastlinstva. Napokon tento motív nie je náhodný, v básni Rastlinná úzkosť akoby bola zakódovaná základná vlastnosť Somo­layovej poézie. Skúma zákonitosti neustáleho pohybu, vírenia a prúdenia na povrchu a najmä pod ním. Ostraži­tosť vnímania a jej osobitý pohľad sú napojené na prírod­né javy. V tejto výrazovej pozícii je aj najpresvedčivejšia.

Somolayovej poetika vychádza z dynamickej priamo­čiarosti a nenásilného stretu kontroverzných línií. Túži „aby súvislosť bola pocítiteľná fyzicky". Nechce, aby jej vý­poveď šuchotala papierom, ale otvorene priznáva aj rizi­ko „nadrobno rozomletej. abstrakcie". Avšak abstrakciou upadá jej básnický jazyk miestami do neohybnosti, čím slabne aj myšlienkové zázemie. Podpo­ruje to aj väčší výskyt cudzích slov -také básne neobsahujú konkrétny zmyslový impulz, básnický náboj a is­krenie...

Napriek výhradám, nemožno autor­ke uprieť pozorovací talent, tendenciu s akou prekonáva ľahostajnosť a zauží­vané stereotypy: „Zúrivo sa domáham / naplnenia / základných podmienok / rozvíjania fantázie // Domáham sa po­koja / Domáhaš sa dramatického zvra­tu". Vanie z nich polemický rozpor, napätie a zásadné stanovisko. Toto tre­ba vyzdvihnúť, napokon silácke pózy a gestá sa v poézii dešifrujú veľmi rýchlo. Druhý akcent, ktorý výrazne pod­čiarkuje Somolayovej debut, je dráždivá naliehavosť a ak­tuálny nepokoj dopadajúci na čitateľa ako drobný dážď. Ak takáto výpoveď núti čitateľa klásť si neodbytné otáz­ky, potom pre autora je to dobré znamenie.

Básnickú zbierku Ľubice Somolayovej prijímam s otvo­reným prísľubom, aj keď trochu s opatrnosťou: až jej dru­há knižka bude okamihom pravdy. Už teraz ju netrpezli­vo očakávam.

Miroslav Brück, Knižná revue, roč. 17, 2007, č. 22, s. 5.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku17. 7. 2007, 10:36