slovensky english

Edícia Poetika

Partner Technic
Výhradný distribútor knižných titulov Ars Poetica

Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku.

11. 04. 2016

Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku.

Rácovej literárnovedná správa o Štrpkovej poézii patrí k tomu najlepšiemu, čo bolo doteraz o poézii tohto autora napísané. Autorka kvalifikovane poodkrýva možnosti, ktoré nám básnik svojou poéziou ponúka. V intenciách povahy predmetu svojho skúmania nás vťahuje do procesu poznávania, oboznamuje nás s jeho výsledkami a pritom ponecháva priestor pre jeho otvorenosť.

– prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. viac

Medzi myšlienkou a obrazom

27. 11. 2013

Medzi myšlienkou a obrazom

V texte Mareka Debnára sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho fılozofıckým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k fılozofıckým, ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.

– Miroslav Marcelli viac


Fenomén Vajanský

27. 11. 2010

Fenomén Vajanský

Ivana Taranenková absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Od roku 1999 pôsobí na Ústave slovenskej literatúry SAV. Zameriava sa na výskum slovenskej prózy 19. storočia. Je editorkou zväzku výberu z diela S. H. Vajanského Koreň a výhonky. Články (2008). Okrem toho sa venuje aj literárnokritickej reflexii súčasnej literatúry. viac

Literárnokritická reflexia 2010

27. 11. 2010

Literárnokritická reflexia 2010

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie najnovšej slovenskej literárnej produkcie. Pravidelne prináša komplexnú reflexiu súčasnej slovenskej literatúry a konfrontáciu odlišných názorov, postojov a východísk jednotlivých literárnych kritikov. viac


Albín Bagin Krása približnosti

27. 11. 2010

Albín Bagin Krása približnosti

Výber z predčasne uzavretého literárnovedného diela Albína Bagina (1939 – 1982) predstavuje v myslení o literatúre výrazný osobnostný a dodnes často aktuálny pohľad, ktorý, len zdanlivo paradoxne, čas nielen overuje, ale i potvrdzuje. Jeho interpretácia kľúčových diel a autorov slovenskej a sčasti i svetovej literatúry mala spoľahlivý základ v dôslednom scientizme, ktorý sa napájal najmä zo zdrojov ruskej formálnej školy a pražského štrukturalizmu, ktorý však A. Bagin obohacoval len na prvý pohľad protikladnou tradíciou esejizmu, najmä českého a slovenského, ale i francúzskeho, ruského a i. Z tejto syntézy vznikol Baginov osobitný literárnovedný rukopis, v ktorom sa vedecká korektnosť a presnosť snúbila s osobnostným nasadením esejistu, s osobne i osobnostne garantovaným názorom. viac

Hľadanie moderny

27. 11. 2009

Hľadanie moderny

Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa zaoberá slovenskou literatúrou na prelome 19. a 20. storočia, so zameraním na tvorbu Slovenskej moderny. viac


Literárnokritická reflexia 2009

27. 11. 2009

Literárnokritická reflexia 2009

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 19. januára 2010 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie. viac

P[r]ózy po roku 1989

18. 09. 2009

P[r]ózy po roku 1989

Marta Součková

Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike slovenskej prózy posledných 20 rokov. viac


Literárnokritická reflexia 2008

27. 11. 2008

Literárnokritická reflexia 2008

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 9. decembra 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie. viac

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

18. 09. 2008

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

Zora Prušková

Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo k dejinám slovenskej prózy 60. rokov 20. storočia. Autorka interpretačne približuje tvorbu D. Tatarku, V. Šikulu, R. Slobodu, J. Johanidesa, D. Mitanu, P. Hrúza, P. Vilikovského, D. Kužela a J. Puškáša. viac


Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

25. 02. 2008

Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

Jana Pácalová

Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. storočí. V centre pozornosti je problém textácie a literarizácie rozprávok. viac

Mystická misia S. B. Hroboňa

25. 02. 2008

Mystická misia S. B. Hroboňa

Ľubica Somolayová

Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala titul PhD. v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde doposiaľ pôsobí. Prednáša na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Venuje sa literatúre národného obrodenia, romantickým ideológiám, problematike subjektivity, ale aj reflexii súčasnej literatúry. viac


Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

18. 09. 2007

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 22. januára 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie. viac

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

18. 09. 2006

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Na odbornom seminári 12. decembra 2006 odzneli diskusné príspevky a referáty, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených do tejto publikácie. Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2006 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie. viac


Druhá moderna

18. 09. 2005

Druhá moderna

Michal Habaj

Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu. V dielach Tida J. Gašpara, Janka Alexyho, Jána Hrušovského, Ivana Horvátha, Gejzu Vámoša a Ivana Minárika. Autora zaujíma predovšetkým obraz ženy, rozličné typy osudových žien, vzťah oboch pohlaví, resp. erotika ako súčasť modernistickej poetiky. viac

CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica