Marta Součková

Marta Součková

Marta Součková (1963) pochádza z Bojníc. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (1981 – 1986). Po ukončení štúdia jej bola spolu s titulom PhDr. udelená Cena rektora FF UK.

Pracovala vo vydavateľstve Smena, neskôr v rovnomennom denníku. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU v Prešove, v súčasnosti pôsobí ako vedúca katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy. Venuje sa literárnej kritike, slovenskej medzivojnovej literatúre a literatúre po roku 1989. V roku 2005 obhájila habilitačnú prácu na tému Podoby slovenskej prózy po roku 1989.

Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P[r]ózy po roku 1989 (2009), učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80-tych a začiatku 90-tych rokov (1993) a Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Spolupracovala na Slovníku slovenských spisovateľov (1999; 2005). Je editorkou diela Jozef Cíger Hronský - Prózy (2008) a šiestich zborníkov, venovaných prevažne ponovembrovej slovenskej próze.


P[r]ózy po roku 1989

Print page Print page7. 12. 2014, 11:13

Books > Authors > Related

Ján StachoJán Stacho
was one of the most distinctive concretists from the creative group Trnavská skupina and a representative of the...
Vytautas StankusVytautas Stankus
is a poet and translator who lives in Vilnius. Vytautas has studied English Philology at the Lithuanian Pedagogical...
Marta StrakováMarta Straková
povolaním a vzdelaním architektka, dlhoročnou pedagogickou prácou získala dôverný vzťah ku svetu detskej fantázie. Žije...