Veronika Rácová

Veronika Rácová

Veronika Rácová absolvovala masmediálne štúdiá na FMK UCM v Trnave a slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave. Tu získala v roku 2012 doktorát zo slovenskej literatúry a literárnej vedy. Literárnokritickú a recenzentskú činnosť orientovanú najmä na súčasnú poéziu a prózu začala aktívne rozvíjať koncom 90. rokov.

V súčasnosti pracuje na Katedre slovenskej literatúry UKF v Nitre, venuje sa literárnej kritike, problematike textológie, editorstva a tvorivému písaniu. Je spoluautorkou monografie o podobách a premenách súčasnej slovenskej literatúry nazvanej Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (2014).


Veronika Rácová

Print page Print page17. 12. 2014, 11:25