Druhá moderna Michala Habaja

Druhá moderna Michala Habaja

Michal Habaj
Druhá moderna

Je potrebné oceniť najmä Habajove interpretačné schopnosti. V podstate celá práca, resp. jej gros, je založená na precíznych interpretáciách, analýzach a na rezultátoch z nich vyplývajúcich.

Habaja zaujímajú len niektoré témy a motívy (obraz ženy, vzťah oboch pohlaví), ale tie sú podstatné, pretože erotika je v samom centre tejto tvorby, a dá sa cez ne preniknúť k samému jadru modernistickej poetiky. Uhol nazerania cez tento fenomén je u nás dosť nový, predovšetkým u sledovaných autorov, a Habajovi patrí zásluha, že svoju metódu použil zmysluplne. Je až prekvapujúce, čo všetko sa mu podarilo odkryť cez ženskú symboliku, cez rozličné typy osudových žien, ktoré prechádzajú z jedného diela do druhého a od jedného autora k druhému (teda aj od cudzích k našim), pričom nadobúdajú nové črty.

Vladimír Petrík

Print page Print page22. 9. 2006, 11:51