Edition Poetika

Partner Technic
Exclusive distributor of Ars Poetica books

On the Brink of a Shell. On Poetry of Ivan Štrpka

11. april 2016

On the Brink of a Shell. On Poetry of Ivan Štrpka

Rácová’s paper on Štrpka’s poetry belongs to the best papers in literary science dealing with the poet’s production. The author aptly presents the possibilities that open up in the poet’s literary works. Within the framework of the subject matter, Rácová allows us to immerse in the process of discovery, helps us familiarise with the results of the study and at the same time, leaves space for the author’s openness.

– prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. more

In-between a Concept and an Image (This article is available only in Slovak language.)

27. november 2013

In-between a Concept and an Image (This article is available only in Slovak language.)

V texte Mareka Debnára sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho fılozofıckým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k fılozofıckým, ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.

- Miroslav Marcelli more


Fenomén Vajanský

27. november 2010

Fenomén Vajanský

Ivana Taranenková absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Od roku 1999 pôsobí na Ústave slovenskej literatúry SAV. Zameriava sa na výskum slovenskej prózy 19. storočia. Je editorkou zväzku výberu z diela S. H. Vajanského Koreň a výhonky. Články (2008). Okrem toho sa venuje aj literárnokritickej reflexii súčasnej literatúry. more

Literárnokritická reflexia 2010

27. november 2010

Literárnokritická reflexia 2010

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie najnovšej slovenskej literárnej produkcie. Pravidelne prináša komplexnú reflexiu súčasnej slovenskej literatúry a konfrontáciu odlišných názorov, postojov a východísk jednotlivých literárnych kritikov. more


Albín Bagin Krása približnosti

27. november 2010

Albín Bagin Krása približnosti

Výber z predčasne uzavretého literárnovedného diela Albína Bagina (1939 – 1982) predstavuje v myslení o literatúre výrazný osobnostný a dodnes často aktuálny pohľad, ktorý, len zdanlivo paradoxne, čas nielen overuje, ale i potvrdzuje. Jeho interpretácia kľúčových diel a autorov slovenskej a sčasti i svetovej literatúry mala spoľahlivý základ v dôslednom scientizme, ktorý sa napájal najmä zo zdrojov ruskej formálnej školy a pražského štrukturalizmu, ktorý však A. Bagin obohacoval len na prvý pohľad protikladnou tradíciou esejizmu, najmä českého a slovenského, ale i francúzskeho, ruského a i. Z tejto syntézy vznikol Baginov osobitný literárnovedný rukopis, v ktorom sa vedecká korektnosť a presnosť snúbila s osobnostným nasadením esejistu, s osobne i osobnostne garantovaným názorom. more

Hľadanie moderny

27. november 2009

Hľadanie moderny

Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa zaoberá slovenskou literatúrou na prelome 19. a 20. storočia, so zameraním na tvorbu Slovenskej moderny. more


Literárnokritická reflexia 2009

27. november 2009

Literárnokritická reflexia 2009

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 19. januára 2010 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie. more

P[r]ózy po roku 1989

18. september 2009

P[r]ózy po roku 1989

Marta Součková

Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike slovenskej prózy posledných 20 rokov. more


Literárnokritická reflexia 2008

27. november 2008

Literárnokritická reflexia 2008

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 9. decembra 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie. more

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

18. september 2008

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

Zora Prušková

Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo k dejinám slovenskej prózy 60. rokov 20. storočia. Autorka interpretačne približuje tvorbu D. Tatarku, V. Šikulu, R. Slobodu, J. Johanidesa, D. Mitanu, P. Hrúza, P. Vilikovského, D. Kužela a J. Puškáša. more


Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

25. february 2008

Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

Jana Pácalová

Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. storočí. V centre pozornosti je problém textácie a literarizácie rozprávok. more

Mystická misia S. B. Hroboňa

25. february 2008

Mystická misia S. B. Hroboňa

Ľubica Somolayová

Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala titul PhD. v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde doposiaľ pôsobí. Prednáša na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Venuje sa literatúre národného obrodenia, romantickým ideológiám, problematike subjektivity, ale aj reflexii súčasnej literatúry. more


Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

18. september 2007

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré sa konalo 22. januára 2008 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Na seminári odzneli odborné referáty a diskusné príspevky, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených spolu s prepisom diskusií do tejto publikácie. more

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

18. september 2006

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006

Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej literatúry SAV. Na odbornom seminári 12. decembra 2006 odzneli diskusné príspevky a referáty, ktoré sa stali zárodkom neskôr dopracovaných textov zaradených do tejto publikácie. Poslaním Literárnokritickej reflexie slovenskej literatúry 2006 je poskytnúť priestor na výmenu názorov a postojov k najnovšej slovenskej literárnej produkcie. more


Druhá moderna

18. september 2005

Druhá moderna

Michal Habaj

Literárnovedná monografia Druhá moderna odhaľuje vplyvy fin de siècle, dekadencie a expresionizmu. V dielach Tida J. Gašpara, Janka Alexyho, Jána Hrušovského, Ivana Horvátha, Gejzu Vámoša a Ivana Minárika. Autora zaujíma predovšetkým obraz ženy, rozličné typy osudových žien, vzťah oboch pohlaví, resp. erotika ako súčasť modernistickej poetiky. more