Hľadanie moderny

Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa zaoberá slovenskou literatúrou na prelome 19. a 20. storočia, so zameraním na tvorbu Slovenskej moderny.

Venuje sa tiež kritickej refl exii súčasnej slovenskej literatúry, najmä prózy. Je autorkou monografie Dušan Dušek (2002) a spoluautorkou kolektívnych prác Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005), Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Panoráma slovenskej literatúry II. Literárne dejiny od realizmu po rok 1945 (2005). Je editorkou kníh Ivan Krasko: Básnické dielo (2005) a Ladislav Ballek: Južná pošta. Pomocník (2007).

Print page Print page27. 11. 2009, 17:10

Books > Edition Poetika > Related

Literárnokritická reflexia 2009Literárnokritická reflexia 2009
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2009 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...
P[r]ózy po roku 1989P[r]ózy po roku 1989
Marta Součková Monografia P[r]ózy po roku 1989 je príspevkom k doteraz málo prebádanej problematike slovenskej...
Literárnokritická reflexia 2008Literárnokritická reflexia 2008
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2008 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...