Fenomén Vajanský

Ivana Taranenková absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Od roku 1999 pôsobí na Ústave slovenskej literatúry SAV. Zameriava sa na výskum slovenskej prózy 19. storočia. Je editorkou zväzku výberu z diela S. H. Vajanského Koreň a výhonky. Články (2008). Okrem toho sa venuje aj literárnokritickej reflexii súčasnej literatúry.

Monografia Fenomén Vajanský sa pokúša uchopiť problematiku diela a činnosti S. H. Vajanského, ktorý pôsobil v slovenskej kultúre dlhodobo ako rozporuplná osobnosť. Prostredníctvom analýzy jeho literárnoestetických názorov, ktoré prezentoval vo svojich článkoch takmer štyri desaťročia, rekonštruuje nielen estetickú, ale aj kultúrnu koncepciu v ich pozadí. Sleduje, akým spôsobom sa tieto koncepčné východiská uplatňujú v jeho kritickej činnosti a v literárnej tvorbe (predovšetkým v próze).

ivana-taranenkova-fenomen-vajansky.jpg
Ivana Taranenková: Fenomém Vajanský


Každý pokus vyrovnať sa s touto – napriek všetkým výhradám – nepochybne vplyvnou osobnosťou slovenskej kultúry vyvolával hlasy, dovolávajúce sa „pravdy" pre Vajanského. Úlohou literárnych historikov však nie je rozsudzovať staré spory a dávať za „pravdu" jednej alebo druhej strane. Môžu len na základe historických zdrojov zrekonštruovať situácie, ktoré formovali literárne dianie v danom období, pokúsiť sa pochopiť motivácie jeho aktérov a v kontexte súčasného poznania a stavu odboru ich objasňovať súčasníkom. A to bez ohľadu na to, že ich výskum prinesie zistenia, ktoré spochybní či kriticky poukáže na pretrvávajúce stereotypy nielen slovenskej literárnej historiografie, ale aj kultúry. A v tomto duchu je stanovený aj cieľ tejto práce.

Print page Print page27. 11. 2010, 16:18

Books > Edition Poetika > Related

Literárnokritická reflexia 2010Literárnokritická reflexia 2010
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 je priestorom pre kritické hodnotenie najnovšej slovenskej...
Albín Bagin Krása približnostiAlbín Bagin Krása približnosti
Výber z predčasne uzavretého literárnovedného diela Albína Bagina (1939 – 1982) predstavuje v myslení o literatúre...
Hľadanie modernyHľadanie moderny
Dana Hučková (rod. Kršáková) študovala v rokoch 1986 — 1991 estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity...