In-between a Concept and an Image (This article is available only in Slovak language.)

In-between a Concept and an Image (This article is available only in Slovak language.)

V texte Mareka Debnára sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho fılozofıckým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k fılozofıckým, ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.

- Miroslav Marcelli

Vlastní přínos práce nespočívá jen ve velmi podrobném a originálním zjištění souvislostí; rovněž je důležité vidět, jak nuancovaně Marek Debnár průběžně rozvíjí sám problém identifıkace jakožto procesu. To totiž dovoluje znovu promýšlet moderní pojem vědění (sjednocování, subsumování zvláštního pod obecné, „ztotožňování") a k němu kontrastní model subjektivace jako procesu, který (ať fılosofıcky, ať formou literární) neustále reflektuje sebe sama, zaznamenává se — jedním slovem: žije.

- Miroslav Petříček


Marek Debnár: In-between a Concept and an Image - reading sample

Print page Print page27. 11. 2013, 16:44