Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského

Jana Pácalová

Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. storočí. V centre pozornosti je problém textácie a literarizácie rozprávok.

Autorkiným cieľom bolo priebežne poukázať na dobové koncepcie rozprávky, špecifiká prístupu jednotlivých autorov k danému žánru a jeho funkčné uplatnenie v literárnohistorickom kontexte. Metodologicky dôsledne zaznamenáva jednotlivé dobové podoby transformácie rozprávkového žánru, prechod od folklórnej rozprávky k rozprávke literárnej a prienik folklórnych a literárnych javov a postupov. Precízna literárnohistorická práca interdisciplinárne zasahuje aj do oblasti dejín folkloristiky na Slovensku.

Print page Print page25. 2. 2008, 15:30

Books > Edition Poetika > Related

Mystická misia S. B. HroboňaMystická misia S. B. Hroboňa
Ľubica Somolayová Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala...
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007Literárnokritická reflexia slovenskej li...
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006Literárnokritická reflexia slovenskej li...
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 vznikla na základe spolupráce s Ústavom slovenskej...