Prekladatelia


Marián Andričík

4. marec 2016

Marián Andričík

Pochádza z Humeného. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakujte UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Absolvoval jedenapolmesačnú stáž v USA na The American University vo Washingtone. Od roku 1996 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu K druhovým problémom prekladu. viac

Lucia Biznárová

2. marec 2016

Lucia Biznárová

Vyštudovala španielčinu a slovenčinu na PdF UK v Bratislave. Momentálne je doktorandkou v Ústave svetovej literatúry SAV a v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie v Nitre. Venuje sa umeleckému prekladu zo španielčiny a literárnej kritike.


Zuzana Drábeková

1. február 2016

Zuzana Drábeková

Pochádza z Bratislavy, vyštudovala švédčinu a ruštinu na FiF UK v Bratislave, v roku 2005 získala titul PhD. za prácu Židovská tematika v dielach súčasných židovských autorov v literárnom kontexte Švédska a Fínska. Pôsobila v Čs. rozhlase na Slovensku, vo vydavateľstve Smena, v súčasnosti učí na FiF UK fínsky jazyk a literatúru. Venuje sa prekladu zo švédčiny a fínčiny (prekladá najmä fínskošvédsku literatúru). V roku 1999 získala prémiu Literárneho fondu za preklad románu Daniela Katza Nemecký svinský pes.

Mila Haugová

1. február 2016

Mila Haugová

Mila Haugová (1942) je jednou z najprekladanejších a najplodnejších slovenských poetiek. Narodila sa v Budapešti. Detstvo prežila v Nitre, Topoľčiankach a Zajačej Doline neďaleko Levíc. Absolvovala Agronomickú fakultu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracovala ako agronómka a neskôr ako stredoškolská učiteľka. V rokoch 1986 – 1996 bola redaktorkou literárneho časopisu Romboid. Žije a tvorí v bratislavskej Dúbravke a v Zajačej Doline.

viac


Elvíra Haugová

1. február 2016

Elvíra Haugová

sa narodila v roku 1972 v Leviciach. Študovala germanistiku a anglistiku, odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo na FiFUK v Bratislave. Venuje sa prekladom romantických románov pre ženy a príležitostne aj modernej poézie z angličtiny, nemčiny a najnovšie aj maďarčiny. Aktuálne vyšiel jej preklad básní z maďarčiny Gergelya Vidu Oči skál. Žije v Bratislave, má dve dcéry.

Igor Hochel

1. február 2016

Igor Hochel

je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg – docent v študijnom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Vydal básnické zbierky Muž na peróne (Skalná ruža, 2017), K mojim ústam nahá žena (Milanium, 2009), Utkané z vlasov (Q111. 2005), Kôra nežne praská (Modrý Peter, 1997), Uprostred je mlčanie (Poezie mimo domov, 1993), Svetlá na hladine (Smena, 1986), Strom pred domom (Mladá tvorba, 1979) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných (1995). Viac informácií o autorovi: litcentrum.sk viac


Lenka Hrubová

1. február 2016

Lenka Hrubová

Vyštudovala prekladateľstvo – tlmočníctvo, francúzsky – rumunský jazyk na FiF UK v Bratislave. V rámci psychohygieny z príliš prozaického profesionálneho života si v tom súkromnom občas rada preloží poéziu z francúzštiny či rumunčiny :)

Je autorkou prózy Slivky v čokoláde (Slovart, 2018).

Mária Ferenčuhová

1. február 2016

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová sa narodila a vyrastala v Bratislave, dospela v Paríži a vrátila sa opäť do Bratislavy. Dnes prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení. viac


Stanislava Chrobáková Repar

1. február 2016

Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar pochádza z Bratislavy. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát z literárnej vedy získala v roku 1995 v SAV. Pracuje pre vydavateľstvo a časopis Apokalipsa, kde vedie knižnú edíciu Fraktal. Založila medzinárodný projekt Časopis v časopise. Pracovala v Piece Institute Ľubľana, kde sa venovala výskumu rodových politík v rámci medzinárodného projektu EU Quality in Gender + Equality Policies. viac

Karol Chmel

31. január 2016

Karol Chmel

Je autorom šiestich básnických zbierok, od deväťdesiatych rokov prekladá z poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúry poéziu, esejistiku a prózu – okrem erbových mien zo spomínaných literatúr (Konwicki, Gombrowicz, Miłosz, Kiš, Pekić, Tišma, Pavić, Kovač, Kocbek, Zajc, Šalamun ai.)... viac


Katarína Laučíková

29. január 2016

Katarína Laučíková

Vyštudovala angličtinu a poľštinu na FF PU v Prešove, doktorské štúdium Slovanskej komparatívnej filológie na Univerzite Palackého v Olomouci a slavistiku na Stendhalovej univerzite v Grenobli. Hlavným motívom v jej vedeckej práci je téma hôr a proces mýtizácie rôznych obsahov pojmu „horal". viac

Pavol Lukáč

28. január 2016

Pavol Lukáč

Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na FiFUK v Bratislave. Venuje sa prekladaniu z angličtiny.


Valerij Kupka

28. január 2016

Valerij Kupka

sa narodil v Chomute na Ukrajine. Od roku 1978 žije na Slovensku. Študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. V súčasnosti prednáša dejiny ruskej literatúry a kultúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svitla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi, A. Goldstein, S. Dovlatov, D. Charms, A. Vvedenskij, I. Iľf – J. Petrov, F. M. Dostojevskij, Ľ. Petruševská), z ukrajinčiny (J. Andruchovyč) a do rusínčiny. Ako prekladateľ a dramaturg spolupracoval s rusínskym Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove. viac

Gabriela Magová

27. január 2016

Gabriela Magová

Gabriela Magová, vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá poéziu a prózu z maďarčiny, venuje sa aj prekladu literárnovedných textov. Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána Biely kráľ a Sándora Máraia Vzbúrenci a Hlas, zbierky básní Krisztiny Tóth Básne a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ.


Lucia Matejková

27. január 2016

Lucia Matejková

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo v kombinácii holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra. V roku 2013 obhájila doktorskú prácu z translatológie na tému Multikulturalizmus nizozemskej jazykovej oblasti z translatologického hľadiska. Momentálne pracuje na Filozofickej fakulte UK a venuje sa najmä odbornému prekladu z holandského jazyka.

John Minahane

26. január 2016

John Minahane

Narodil sa v Baltimore, Co. Cork, Írsko v roku 1950. V Írsku získal svoje vzdelanie a pracoval od roku 1971 do roku 1966. Mal viaceré zamestnania, venoval sa písaniu poézie i prózy pre írske literárne časopisy, ktoré občas aj redigoval. Od roku 1996 žije a pracuje na Slovensku. Od roku 1996 až do roku 2013 vyučoval angličtinu v Akadémii vzdelávania v Bratislave. viac


Katarína Motyková

26. január 2016

Katarína Motyková

Vyučuje švédsku gramatiku, fonetiku, severskú kultúru a prekladové semináre zo švédčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikovala preklady poézie a krátkej prózy zo švédčiny, dánčiny, nórčiny a nemčiny v Revue svetovej literatúry. Knižne jej doteraz vyšlo: Bjørnstjerne Bjørnson: Arne, básne a polemiky; Gerhard Seyfried: Útek z Berlína; Astrid Lindgrenová: Lotka z Huncútskej ulice; Peter Høeg: Deti chovateľov slonov; Helle Helle: Mala som to písať v prítomnom čase.

Viera Prokešová

24. január 2016

Viera Prokešová

(1957 – 2008) slovenská poetka, esejistka, literárna vedkyňa a prekladateľka. Študovala slovenčinu a bulharčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ročnom pôsobení ako lektorka dramaturgie v Bábkovom divadle v Nitre, pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Okrem editorskej práce sa venovala prekladu, prebásňovaniu veršov, od roku 1996 bola každoročne členkou odbornej poroty literárnej súťaže o najlepšiu poviedku daného roka. viac


Silvia Ruppeldtová

24. január 2016

Silvia Ruppeldtová

Je prekladateľka, publicistka a archeologička. Vyštudovala Filmovú fakultu VŠMU, FiF UK v Bratislave a Inštitút pre vyššie latinsko-americké štúdiá vo Viedni. Absolvovala študijné pobyty vo Viedni, v Moskve, Madride a Havane. Pracovala ako novinárka a redaktorka týždenníka Slovo so zameraním na kultúru Slovenska a Latinskú Ameriku. viac

Martin Solotruk

24. január 2016

Martin Solotruk

Venuje sa prekladom (Samuel Beckett, Seamus Heaney, Charles Simic, John Ashbery, Ted Hughes, David Antin). V roku 2007 získal Cenu Jána Hollého za preklad knihy Ted Hughes: Krá. Zo života a piesní Krá. Vydal básnické knihy Tiché vojny (1997), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Krasku za najlepší debut, Mletie (2001), Planktón gravitácie (2006), Lovestory: Agens a Paciens (2007), Metafyzická domácnosť I (2017). viac