Jana Pácalová

Jana Pácalová

Jana Pácalová je poetka a literárna vedkyňa. Študovala na Trnavskej univerzite, doktorát z dejín a teórie slovenskej literatúry získala v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde aj pôsobí. Venuje sa výskumu slovenskej literatúry 19. storočia s ťažiskom v edičnom sprístupňovaní, analýze a literárnohistorickej kontextualizácii textov slovenských romantikov, ktoré boli doteraz na okraji literárnohistorického záujmu (napr. prózy Sama Chalupku), predovšetkým však rozprávok.

Analýzu rozprávkových edícií slovenských romantikov a ich romantickú paradigmu ponúkla v monografii Metamorfózy rozprávky (2008), najnovšie edične sprístupnila a komentovala dve unikátne rukopisné zbierky z prvej polovice 19. storočia:

Codexy tisovské (pramenná edícia Codexy tisovské. K prameňom slovenských rozprávok; (2015) a Codex diversorum auctorum A (v monografii Rozprávky Janka Rimavského; 2015). Skromnejšie edičné aktivity vyvíja autorka ako poetka, so značným časovým odstupom napísala zatiaľ iba dve básnické zbierky – Citová výchova (2003) a Všetko o mojej matke (2012).

Autorka je nominantkou Ars Poetica pre projekt Versopolis.


Viac fotografií (25)
Fotografie Ars Poetica 2014

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku17. 12. 2014, 12:00