K básňam Ivana Štrpku

K básňam Ivana Štrpku

16. 06. 2016 13:38 | Matúš Mikšík | kniznarevue.sk

V bratislavskom Artfore sa v stredu 15. júna diskutovalo o novej monografii Veroniky Rácovej Na pomedzí škrupiny (Ars Poetica), ktorá je venovaná básnickej tvorbe jedného z Osamelých bežcov Ivana Štrpku. Okrem autorky publikácie a samotného básnika sa diskusie nielen o tejto novinke, ale aj o Štrpkovej spisbe zúčastnil aj vydavateľ Martin Solotruk a do debaty aktívne vstupoval aj moderátor, literárny vedec a odborník na poéziu Jaroslav Šrank.

Keď autorka Veronika Rácová povedala, že monografia vznikla na základe jej dizertačnej práce, ihneď dostala otázku na svoje literárnovedné začiatky – jej úplne prvá recenzia sa dotýkala tvorby Jána Buzássyho, k Ivanovi Štrpkovi sa dostala až neskôr cez hudbu Deža Ursinyho, pričom vyslovila myšlienku, že Osamelí bežci si jednoducho literárnovednú reflexiu v podobe monografií o ich diele zaslúžia.

Neskôr sa autorka pustila aj do vysvetľovania vlastnej metódy prístupu a postupu – po ukotvení do dobového diskurzu sa venovala Štrpkovmu debutu Krátke detstvo kopijníkov (1969), na ktorom sa snažila ukázať, ako sa dajú texty raného básnikovho obdobia čítať. Štrpka podľa Rácovej presúva textové segmenty po horizontálnych i vertikálnych líniách, čím sa vytvárajú akési tektonické zlomy, ktoré sú – aj s ohľadom na známu osamelobežeckú tézu o otvorenosti a procesuálnosti básne – ťažšie interpretovateľné, no pre pochopenie ich poetiky sa javia ako kľúčové. V monografii sa ďalej venuje druhej knižke autora s názvom Tristan tára(1971), ktorá je špecifická najmä z hľadiska irónie a vzťahu k „systému“, neskôr Rácová komentuje Štrpkovu tvorbu v 80. rokoch, kde rozoberá intra- a intertextualitu, obraznosť, symboliku škrupiny a pod.. Posledná kapitola je venovaná lyrickému subjektu v tvorbe tohto osamelého bežca od zbierkyRovinsko, juhozápad. Smrť matky (1995).

Okrem toho sa – ako to už býva zvykom pri stretnutiach s Ivanom Štrpkom – povedalo mnoho zaujímavého, niečo zásadného, kvantum poetického a v neformálnej podobe diskusia pokračovala zrejme až do neskorých nočných hodín. Alebo nebodaj až do skorých ranných?


Viac fotografií (45)
Prezentácia knihy V. Rácovej: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku20. 6. 2016, 15:21