Berlín žije poéziou

V Berlíne sa v dňoch 27. 5. až 4. 6. 2006 uskutočnil festival poézie (Berlin Poetry Festival). Literárne informačné centrum sa na podujatí zúčastnilo na pozvanie organizátorov, predstaviteľov internetového portálu lyrikline.org, ktorí sa o nás dozvedeli prostredníctvom Goetheho inštitútu.

Po oficiálnom otvorení festivalu na Mestskej radnici sa nasledujúci deň konal seminár zameraný na spoluprácu LIC s internetovým serverom lyrikline.org. Jeho hlavným cieľom je uverejňovať poéziu autorov členských štátov Európskej únie, ako aj iných krajín sveta. LIC na seminári dohodlo podmienky spolupráce pri uverejňovaní výberu básní slovenských autorov na internetovej stránke v origináli a v preklade do jazykov partnerských krajín. V spolupráci s občianskym združením Ars Poetica bude každý rok pre internetový server pripravovať desať profilov slovenských básnikov so zvukovými nahrávkami ich básní.

Na diskusii sa zúčastnilo dvadsaťpäť pozvaných zahraničných hostí, traja noví hostia partnerských krajín uchádzajúcich sa o spoluprácu, hostia z UNESCO, ktoré bude mať v budúcnosti nad projektom záštitu. Diskutovalo sa o technickej realizácii prenosu zvukových, textových a obrazových dát z partnerských krajín do nemeckej centrály; o autorských právach v súvislosti s internetovým publikovaním, o možných problémoch s nimi v jednotlivých krajinách a o ich riešení; ďalším bodom bola problematika prekladu (problémy prekladania z menej rozšírených jazykov, kontrola kvality básnického prekladu). Posledným bodom programu bola možnosť podpísať zmluvu o spolupráci už na záver seminára. Autori projektu navrhli, aby každá členská krajina nezáväzne zostavila zoznam prekladateľov zo svojho východiskového jazyka do cieľových jazykov všetkých partnerov.

Program festivalu tvorili literárne pásma, kombinované predstavenia rôznych umeleckých druhov a poézie, prekladateľské kolokviá a semináre, ktoré viedli zahraniční hostia. Spájacím mostom je aj spomínaný literárny server lyrikline.org.

Berlínsky festival poézie sa stal ďalším dôležitým krokom v rozvíjaní vzájomnej zahraničnej literárnej spolupráce. Literárne informačné centrum získalo cenné kontakty, potrebné na propagovanie našich spisovateľov v zahraničí.

Peter Chovan, litcentrum.sk, 27.6.2006.