European Poetry Forum

European Poetry Forum - Medzinárodné kolokvium o formách súčasnej poézie 5 december 2014, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Iniciatíva o. z. Ars Poetica - European Poetry Forum, má za cieľ vytvoriť stálu platformu, burzu reflexií úvah, pozorovaní a odporúčaní o súvislostiach a formách súčasnej európskej a medzinárodnej poézie, čo najširšieho spektra tvorivých a vedeckých osobností. Zámerom je inšpirovať vznik čo nainformatívnejšieho fóra, ktoré pri použití tradičných akademických ako aj poeticko-tvorivých prístupov bude zhromažďovať poznatky a impulzy o poetikách, tradíciách a víziách dedičov umenia poézie.